CHUYÊN MỤC

Giới thiệu > Các phòng ban chuyên môn
pbcm-(1).jpg
 

1. VĂN PHÒNG SỞ
   Sđt: 0269.3.827.176

   + Chánh Văn phòng: Lê Công Nguyên
    Email: nguyen.sxd@gialai.gov.vn
    * Chức năng nhiệm vụ:
- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy định việc phân công, phân cấp và ủy quyền trong các lĩnh vực, quản lý nhà nước của Sở thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của UBND cấp tỉnh;
- Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính;
- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở;
- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở;
2. PHÒNG QUẢN LÝ
QUY HOẠCH, KIẾN TRÚC VÀ ĐÔ THỊ: 
    Sđt: 0269.3.821.368
    + Trưởng phòng: Nguyễn An Trường
       Email: truongna.sxd@gialai.gov.vn
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Tổ chức lập, thẩm định trình UBND cấp tỉnh phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức lập, thẩm định các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp I;
- Hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc tổ chức lập, thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo phân cấp;
- Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng; giấy phép XD, giới thiệu địa điểm xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng;
- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các quy định lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật;
- Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị , khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt…
 3. PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG, KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG:

     Sđt: 0269.3.822.498
    + Trưởng phòng: Phan Văn Cường
        Email: cuongpv.sxd@gialai.gov.vn  
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Hướng dẫn, kiểm tra điều kiện năng lực hành nghề xây dựng của cá nhân và điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức;
- Cấp và quản lý các loại Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;
- Hướng dẫn, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu; hướng dẫn công tác lập và quản lý chi phí ĐTXDCT trên địa bàn tỉnh…
4. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG:

    Sđt: 0269.3.872.177
    + Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Minh
        Email: minhnh.sxd@gialai.gov.vn
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo với UBND cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Tổ chức thực hiện việc giám định chất lượng CTXD, giám định sự cố CTXD;
- Tổ chức lập, thẩm định các quy hoạch phát triển VLXD của tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD; kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa VLXD được sản xuất, lưu thông và đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng…

5.  PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN :
    Sđt: 0269.3.717.180
    + Phó Trưởng phòng phụ trách: Trịnh Thị Khẩm
        Email: khamtt.sxd@gialai.gov.vn
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Xây dựng các chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, chỉ tiêu phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển nhà ở xã hội; chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng hệ thống công sở;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, trình UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá cho thuê nhà ở công vụ, bảng giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội, bảng giá cho thuê, giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
- Phối hợp với Thanh tra, thanh kiểm tra về quản lý nhà và kinh doanh bất động sản , kinh doanh dịch vụ bất động sản; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển và quản lý thị trường bất động sản; cấp và quản lý Chứng chỉ Môi giới bất động sản, Chứng chỉ Định giá bất động sản; …

6. THANH TRA SỞ
    Sđt: 0269.3.719.152
    + Chánh Thanh tra: Trần Ngọc Đức
        Email: ductn.sxd@gialai.gov.vn
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành xây dựng; xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm;
- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND cấp tỉnh;
- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Thanh tra chuyên ngành xây dựng; thanh tra thường xuyên ( theo kế hoạch hàng năm) hoặc đột xuất các Dự án ĐTXDCT khi có vấn đề được tỉnh giao…
 
 

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai