20VPS: Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới của virut ( Covid - 19)

20VPS: Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới của virut ( Covid - 19)

.

    Thực hiện Văn bản số 498/VPUB-KTTH ngày 20/02/2020 của UBND Tỉnh Gia Lai, Lãnh đạo Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viên đường hô hấp do chủng mới của virut ( Covid - 19)
- Tăng cường tuyên truyền tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát để doanh nghiệp và người lao động yên tâm, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện dự án, phục vụ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
- Tuyên truyền để các cấp chính quyền, nhà đầu tư, mọi người dân và người lao động chia sẻ, hỗ trợ với các nhà đầu tư, chuyên gia, người nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quay lại