20VP: (Cấp huyện) Về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

20VP: (Cấp huyện) Về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

.

2020-7-UBT-QD-595-COng-bo-01-TTHC-QHXD-cap-huyen_001.png
2020-7-UBT-QD-595-COng-bo-01-TTHC-QHXD-cap-huyen_002.png

Quay lại