20VP: Về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

20VP: Về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

.

2020-7-UBT-KH-tuyen-dung-2020_001.png
2020-7PH-UBT-KH-tuyen-dung-2020_020.png
Tải Kế hoạch đầy đủ tại đây

Quay lại