CHUYÊN MỤC

Tin tức > Tin chuyên ngành > Khẩn trương báo cáo nội dụng phục vụ Thanh Tra của Bộ Xây dựng

Khẩn trương báo cáo nội dụng phục vụ Thanh Tra của Bộ Xây dựng

06/11/2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản hỏa tốc số 4947/UBND-CNXD ngày 05/11/2015 về việc chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng. Để kịp thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2015 và chuẩn bị đề cương, nội dung cho thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương báo cáo, thống kê số liệu theo mẫu biểu đính kèm, gửi về Sở Xây dựng các nội dung hướng dân tại Đề cương Thanh tra theo Quyết định số 291/QĐ-TTr ngày 01/11/2015 của Đoàn Thanh tra Bộ 

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  856/SXD-KTQHĐT
 
V/v chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng.
 
            Gia Lai, ngày 06 tháng  11 năm 2015
 
KHẨN
Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản hỏa tốc số 4947/UBND-CNXD ngày 05/11/2015 về việc chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng. Để kịp thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 08/11/2015 và chuẩn bị đề cương, nội dung cho thanh tra của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương báo cáo, thống kê số liệu theo mẫu biểu đính kèm, gửi về Sở Xây dựng các nội dung hướng dân tại Đề cương Thanh tra theo Quyết định số 291/QĐ-TTr ngày 01/11/2015 của Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựngtrước ngày 06/11/2015.
(Công văn đính kèm Quyết định và mẫu biểu báo cáo được đăng tải trên trang web của Sở Xây dựng tại địa chỉ: sxd.gialai.gov.vn)
File mềm báo cáo gửi theo địa chỉ mail: ktqhdt@gmail.com.
Liên hệ Phòng Quản lý Kiến trúc, Quy hoạch và Đô thị để trao đổi thông tin kịp thời.
Các số điện thoại liên hệ:
- Phòng Quản lý Kiến trúc Quy hoạch và Đô thị: 059 3821368.
- A. Trường- phụ trách phòng: 01255.219.666.
- A. Phúc – Phó phòng: 0914.033.161.
- A, Tuấn: 0979.885.811.
- A. Ý: 0984.084.973
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phối hợp, thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTQHĐT.           
 
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 (đã ký) 
 
 
 
Trịnh Văn Sang
 


Tập tin đính kèm: BAO-CAO-THANH-TRA-BO-XAY-DUNG.rar

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai