CHUYÊN MỤC

 


Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
23CL: Lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình 16/08/2023 27/08/2023
23XD: Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng 05/06/2023 16/06/2023
23N: Góp ý dự thảo Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về Nhà ở và Thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai 04/04/2023 20/04/2023
Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Gia Lai 17/02/2023 23/02/2023
22XD: Tham gia góp ý dự thảo Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai 03/12/2022 08/12/2022
22VP: Góp ý dự thảo tờ trình của sở xây dựng và dự thảo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng 07/10/2022 17/10/2022
22QH: Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng 09/03/2022 08/04/2022
21QH: Lấy ý kiến Dự thảo Quy định về phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn và danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 12/11/2021 26/11/2021
21TTr: Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 20/09/2021 10/10/2021
21QH: Lấy ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Pleiku và vùng phụ cận đến năm 2045 26/04/2021 20/05/2021
20QLXD: Góp ý dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 11/12/2020 16/12/2020
20QLXD: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá xây dựng mới nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh thay thế cho QĐ 10/2013/QĐ-UBND 09/10/2020 20/10/2020
20QLQH: Lấy ý kiến nội dung Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh 14/08/2020 27/08/2020
20QLCL: Góp ý Bãi bỏ Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Quy định nội dung và định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 20/03/2020 28/03/2020
20QLXD: lấy ý kiến góp ý dự thảo Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân tỉnh Gia Lai quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai 13/03/2020 24/03/2020
20QLQH: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bổ sung định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung đối với đô thị loại I tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai 27/02/2020 05/03/2020
9QLXD: Dự thảo HD Xác định chi phí đơn giá đất san lấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai 16/12/2019 23/12/2019
9QLXD: lấy ý kiến góp ý dự thảo định mức dự toán duy trì một số dịch vụ công ích đô thị 11/12/2019 10/01/2020
9VP: Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01/11/2019 09/11/2019
9QLN: 1053/SXD-QLN - 04/7/2019 - Sở Xây dựng Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai các năm 2019, 2020 và gđ 2021-2025 04/07/2019 12/07/2019
9QLQH: Góp ý kiến thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 27/05/2019 30/05/2019
9QLQH: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH GIA LAI ĐẾN NĂM 2035 21/02/2019 27/02/2019
8QLXD: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai 12/11/2018 16/11/2018
8QLN: Xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 31/10/2018 01/12/2018
8QLXD: Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 64/2000/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh VV phê duyệt Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng Gia Lai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 19/10/2018 25/10/2018
8QLQH: Lấy ý kiến các cơ quan ban ngành của tỉnh về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 17/10/2018 30/10/2018
8TTr: Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Lần 4) 05/10/2018 10/10/2018
8QLXD: Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 17/09/2018 25/09/2018
8QLXD: Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 17/09/2018 21/09/2018
8QLN: Góp ý dự thảo Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 06/09/2018 10/09/2018
8TTr: Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Lấy ý kiến lần 2) 12/07/2018 20/07/2018
8QLXD: Báo cáo rà soát định mức theo Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành theo Quyết định 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 08/06/2018 02/07/2018
8QLN: Góp ý Dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 (Lần 2) 04/06/2018 12/06/2018
8QLN: Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Gia Lai 20/04/2018 27/04/2018
8QLN: Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 18/04/2018 30/04/2018
8QLXD: Góp ý dự thảo Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh (lần 2) 08/02/2018 27/02/2018
QLXD: Tham gia ý kiến nội dung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 06/12/2017 16/12/2017
VP: Dự thảo chỉ thị của TTCP về tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng các thủ tục liên quan 04/12/2017 08/12/2017
QLN: Góp ý Dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 27/11/2017 11/12/2017
QLXD: Góp ý dự thảo Quyết định Quy định về bản vẽ hoàn công, lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình và hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành, bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 18/08/2017 05/09/2017
QLN: Góp ý dự thảo Quyết định, Quy chế phối hợp các cơ quan trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh 07/08/2017 18/08/2017
QLQH: Tham gia ý kiến hồ sơ thiết kế mẫu các công trình thuộc dự án nhóm C 11/07/2017 30/07/2017
QLN: Góp ý dự thảo Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai 26/06/2017 14/07/2017
QLN: Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định về quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/03/2017 27/03/2017
TTr: Mời Góp ý dự thảo Quy chế Phối hợp thanh tra, kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 01/03/2017 11/03/2017
QLQH: Mời tham gia góp ý dự thảo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung trên địa bàn tỉnh 21/02/2017 27/02/2017
TTr: Mời góp ý Dự thảo Quy chế Phối hợp thanh tra, kiểm tra,quản lý trật tự xây dựng giữa Thanh tra Sở Xây dựng với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/02/2017 16/02/2017
QLXD: Góp ý dự thảo Quy định về lộ trình chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch sử dụng Kế hoạch tăng cường sản xuất, sử dụng VLXKN trên địa bàn tỉnh 10/02/2017 17/02/2017
Mời tham gia góp ý lần 3 Nhiệm vụ quy hoạch vùng tỉnh Gia Lai 09/12/2016
Mời tham gia góp ý lần 2 Nhiệm vụ quy hoạch vùng tỉnh Gia Lai 25/10/2016
Mời tham gia góp ý phương án Trụ sở xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Lần 3) 10/10/2016 28/10/2016
Dự thảo quy định cụ thể hồ sơ, trình tự, thủ tục, giải quyết bán phần diện tích nhà sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất... 30/08/2016 01/09/2016
Góp ý lần 3 dự thảo quy định về phân cấp xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh 05/08/2016 12/08/2016
V/v tham gia lấy ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn 2050. 26/07/2016 01/08/2016
Dự thảo Kế hoạch triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020 nhằm đẩy nhanh quá trình lập và phủ kín quy hoạch trên địa bàn tỉnh 04/07/2016 07/07/2016
Góp ý dự thảo Quy trình thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/06/2016 07/07/2016
Quy định đối tượng, điều kiện thuê nhà công vụ, quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 11/05/2016 07/07/2016
Dự thảo Quy định quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/05/2016 07/07/2016
Góp ý dự thảo Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/05/2016 07/07/2016
Tham gia góp ý dự thảo Quyêt định thành lập, quy chế tổ chức, hoạt động của BCĐ chính sách nhà ở và thị trường bất động sản cử người tham gia BCĐ 10/05/2016 15/05/2016
Góp ý Quy định về phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh 09/05/2016 13/05/2016
Lấy ý kiến dự thảo về Thủ tục hành chính cấp huyện, xã năm 2016 29/04/2016 07/05/2016
Dự thảo tăng cường sử dụng gạch không nung Gia Lai 05/04/2016 15/04/2016
Các phương án thiết kế 02 tầng và 03 tầng 31/03/2016 12/04/2016
Dự thảo Quyết định và Phụ lục đính kèm Công văn số 30/SXD-KTQHĐT ngày 19/01/2016 của Sở Xây dựng. 19/01/2016 06/05/2016
Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý QHXD, PTĐT bền vững, ứng phó với thiên tai và BĐKH trên địa bàn tỉnh Gia Lai 22/10/2015 06/05/2016
Quyết định về việc phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai 10/12/2014 20/12/2014
Dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng 21/10/2014 27/10/2014
Dự thảo về quản lý chất lượng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai 06/05/2014 06/05/2014

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai