CHUYÊN MỤC

Quản lý hoạt động xây dựng > Kinh tế xây dựng > Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/05/2015

Ngày 19/5/2015, Sở Xây dựng Gia Lai đã có văn bản số 300 và 301, theo đó công bố và hướng dẫn Bảng giá ca máy thiết bị thi công và tính đơn giá nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD. Nội dung cụ thể xem chi tiết tại file đính kèm.

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ XÂY DỰNG

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 300 /SXD-QLHĐXD
V/v công bố Bảng giá ca máy
và thiết bị thi công xây dựng
trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Gia Lai, ngày 19 tháng 5 năm 2015
 
     
 
                                    Kính gửi:
                                        - Các Sở, ban ngành;
                                                              - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
                                        - Các đơn vị hoạt động xây dựng.          
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD, ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá  nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD, ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 1726/UBND-CNXD, ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ xây dựng;
Sở Xây dựng công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định đơn giá ca máy trong xây dựng công trình, làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình kể từ ngày 15/5/2015 và thay thế cho Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình đã công bố kèm theo Công văn số 524/SXD-QLHĐXD ngày 07/11/2011 của Sở Xây dựng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ Sở Xây dựng;
- Trang web Sở Xây  dựng;                                                                  
- Lưu: VT, QLHĐXD.        
 
       KT.GIÁM ĐỐC
      PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 ( đã ký)
 
 
 
      Đỗ Việt Hưng

 

UBND TỈNH GIA LAI            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            SỞ XÂY  DỰNG                                         Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc
       
   
 

    Số: 301/SXD-QLHĐXD                            Gia Lai, ngày 19 tháng 5  năm 2015
 V/v Hướng dẫn xác định đơn giá
nhân công trong quản lý chi phí đầu
tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
 
                                   Kính gửi:
                                        - Các Sở, ban ngành;
                                                             - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
                                        - Các đơn vị hoạt động xây dựng.                                  
 
           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1726/UBND-CNXD, ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh V/v Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng;
          Căn cứ Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ V/v Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;
          Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD, ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
          Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND, ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
          Sở Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình như sau:
          1. Phạm vi điều chỉnh: Hướng dẫn này xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
          2. Đối tượng áp dụng:
-     Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT), Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Hướng dẫn này.
-     Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định theo Hướng dẫn này.    
          3. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công:     
-     Đơn giá nhân công xác định theo Hướng dẫn này đảm bảo các nguyên tắc sau:
+  Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.
+  Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
+  Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng.
+  Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số khoản phải trả khác).
-     Đơn giá nhân công theo Hướng dẫn này sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng... để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp  luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
          4. Xác định đơn giá nhân công:
-     Đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Gia Lai được xác định theo bảng 1, bảng 2, bảng 3 kèm theo Hướng dẫn này.
-     Đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình được xác định theo công thức: GNC = LNC x HCB x 1/t
          Trong đó:
+  GNC: Đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.
+  LNC:  Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường (theo phụ lục 1 của Thông tư số 01/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng).
+  HCB: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng (theo phụ lục 2 của Thông tư số 01/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng).
+  t : 26 ngày làm việc trong tháng.
          5. Xử lý chuyển tiếp:
-     Đối với đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng phê duyệt sau thời điểm ngày 15/5/2015 thì việc xác định đơn giá nhân công thực hiện theo Hướng dẫn này.
-     Đối với các gói thầu đã ký hợp đồng trước thời điểm ngày 15/5/2015 thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.
-     Đối với đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 15/5/2015 (ngày Thông tư số 01/2015/TT-BXD có hiệu lực) thì thực hiện như sau: Đối với gói thầu đã mở thầu trước ngày 15/5 thì Chủ đầu tư thực hiện thanh toán theo loại hợp đồng đã được phê duyệt theo đúng quy định; đối với gói thầu chưa mở thầu đề nghị Chủ đầu tư điều chỉnh lại dự toán gói thầu theo Hướng dẫn này làm cơ sở xác định dự toán, giá gói thầu theo đúng quy định;
-     Đối với những Dự án đầu tư đã được phê duyệt trước ngày 15/5/2015 nhưng khi lập tổng dự toán, dự toán sau ngày 15/5/2015 nếu vượt tổng mức đầu tư thì trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.
-     Đối với một số Dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc dự án đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.
     6. Tổ chức thực hiện:
-     Hướng dẫn này áp dụng kể từ ngày 15/5/2015 thay thế cho Hướng dẫn số
645/SXD-QLHĐXD ngày 25/11/2013 của Sở Xây dựng và Hướng dẫn số 520/SXD-QLHĐXD ngày 01/10/2013 của Sở Xây dựng Gia Lai.
-     Chủ đầu tư căn cứ vào các nội dung của Hướng dẫn này tổ chức thực hiện xác định, điều chỉnh và phê duyệt dự toán xây dựng công trình theo đúng quy định.
-     Trong quá trình triển khai thực hiện Hướng dẫn này, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp; trường hợp vượt quá thẩm quyền, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các  PGĐ Sở Xây dựng;
- Trang web Sở Xây dựng;                                                                     
- Lưu: VT, QLHĐXD.        
 
       KT.GIÁM ĐỐC
      PHÓ GIÁM ĐỐC
  (đã ký)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Đỗ Việt Hưng
 

OtherCopyright © 2016 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3824428 - Fax: (0269) 3824574 - Email:sxd@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 09 tháng 09 năm 2013 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai